Home > Publications >Journal of Experimental & Clinical Cancer Research >

<<Previous Next>>

Post Date:Feb-07-24

Journal of Experimental & Clinical Cancer Research

AcceGenAuthor: AcceGen R&D Team

Date Published: 07-Feb-24

  • Authors: Jingjing Huang, Huayang Pan, Jing Sun, Jiaming Wu, Qiyue Xuan, Jinge Wang, Shanjia Ke, Shounan Lu, Zihao Li, Zhigang Feng, Yongliang Hua, Qingan Yu, Bing Yin, Baolin Qian, Menghua Zhou, Yanan Xu, Miaoyu Bai, Yingmei Zhang, Yaohua Wu, Yong Ma, Hongchi Jiang, Wenjie Dai
  • Journal: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research
  • DOI: 10.1186/s13046-023-02865-0
  • Cited AcceGen Product/Service: WRL 68

<<Previous Next>>

AcceGen Scroll Top Button
Copy link
Powered by Social Snap