Home > Publications >Myelin Debris Stimulates NG2/CSPG4 Expression in Bone Marrow-Derived Macrophages in the Injured Spinal Cord >

<<Previous Next>>

Post Date:Jul-29-21

Myelin Debris Stimulates NG2/CSPG4 Expression in Bone Marrow-Derived Macrophages in the Injured Spinal Cord

AcceGenAuthor: AcceGen R&D Team

Date Published: 29-Jul-21

Myelin Debris Stimulates NG2/CSPG4 Expression in Bone Marrow-Derived Macrophages in the Injured Spinal Cord

  • Authors: Yang Liu, Grace Hammel, Minjun Shi, Zhijian Cheng, Sandra Zivkovic, Xiaoqi Wang, Pingyi Xu, Xijing He, Bing Guo, Yi Ren, Li Zuo
  • Journal: Frontiers in Cellular Neuroscience
  • DOI: 10.3389/fncel.2021.651827
  • Cited AcceGen Product/Service:

<<Previous Next>>

AcceGen Scroll Top Button
Copy link