Home > Publications >Nature communications >

<<Previous Next>>

Post Date:Feb-07-24

Nature communications

AcceGenAuthor: AcceGen R&D Team

Date Published: 07-Feb-24

  • Authors: Shaela Wright, Xujie Zhao, Wojciech Rosikiewicz, Shelby Mryncza, Judith Hyle, Wenjie Qi, Zhenling Liu, Siqi Yi, Yong Cheng, Beisi Xu, Chunliang Li
  • Journal: Nature communications
  • DOI: 10.1038/s41467-023-43264-5
  • Cited AcceGen Product/Service: MOLM-13

<<Previous Next>>

AcceGen Scroll Top Button
Copy link
Powered by Social Snap